Hem

Triangeln: Förståelse av livet genom kosmiska analyser

Hjärtat: Förlåtelse och förståelse med hjärtat

Stjärnan: Förändringar, en ny kulturs skapelse

FN-symbolen: Förening och försoning 

Grunden: Fundamentet som skapas genom erfarenheter

 

»Önskar ni fred, måste ni upphöra med att själva utlösa hetsighet, irritation, raseri och häftighet. Dessa tillstånd är mentala åskväder och åstadkommer ingen fred. Där ni i det dagliga livet möter mentala åskväder från en annan människas sida, måste ni bemöta det med lugn och jämvikt och försöka att vara oberörda, därigenom skapar ni fred. För att göra det lättare för er att motstå dessa ting, har jag skapat mina analyser. Dessa analyser kommer att visa er att det är i kontakt med lagen för tillvaron och därmed logiskt att ”vända den högra kinden till, när man blir slagen på den vänstra”. När man inte har en logisk förklaring på varför man ska handla annorlunda än det man är van vid, har man ingen lust att ändra på sitt beteende. Men när man får en logisk motivering för denna förändring och dessutom kommer till klarhet om att de mentala energierna verkar hårfint efter sin bestämmelse, kan man finna sig i varje form av förolämpning.«

 

(Från ett föredrag av Martinus 1942.)

Sfinxen har precis som jodmänniskan både djuriska och mänskliga delar.

En ny värld kommer...

 

Dagens värld är i disharmoni på många sätt: Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt, många av dem upplever ett stort lidande i dåligt utrustade flyktingläger. Cirka 15 000 barn under 5 år dör varje dag på grund av dåliga förhållanden och undernäring. Samtidigt uppskattas cirka 45 miljoner barn vara överviktiga. Miljontals ungdomar och vuxna lider av fattigdom, psykisk ohälsa, drogproblem, ekonomiska svårigheter, ensamhet och olika typer av sjukdomar.


Miljarder djur dödas varje år för att vara föda till människor som i de allra flesta fall skulle må bättre av att äta en växtbaserad kost. Den rika delen av mänskligheten lever över jordens tillgångar och bidrar till att medeltemperaturen sakta höjs i haven och i atmosfären, vilket sannolikt kommer få ödesstigna konsekvenser för mänskligheten på lång sikt och redan nu märks på antalet stora bränder och översvämmningar på jorden.


Kan vi människor bättre? Kan vi skapa en mer harmonisk och fredlig värld? Nej, inte vad det verkar just nu... Men förhoppningsvis kan vi det på sikt! Vad är det som gör att mänskligheten står inför så många stora utmaningar? Vad ska till för att en utveckling mot harmoni och fred på allvar ska ta fart? Vilka stora förändringar kan vi vänta oss i framtiden? På denna hemsida finns funderingar kring dessa frågor.

 

Jag som skriver heter Håkan Lundberg och mina två stora intressen är Martinus världsbild och esperanto. Det är framförallt från Martinus jag hämtat inspiration till innehållet för denna hemsida samt även till de bokprojekt jag skriver på: Många liv som sfinxväsen och Kristendomens kärna i kosmisk belysning. 

 

Martinus - en okänd författare

Martinus bodde och verkade i Köpenhamn under 1900-talet. Där skrev han många böcker och höll en mängd föredrag. I sina böcker beskriver Martinus hur mänskligheten är på väg att utvecklas mot en ny kultur som på lång sikt helt kommer att baseras på samarbete, vetenskap, konst, skaparglädje, medmänsklighet, gemenskap, vänskap, harmoni och fred. Enligt hans analyser kommer framtiden bli helt fantastisk över hela jorden, men först behöver mänskligheten utvecklas på ett flertal områden. Mer om detta finns på sidan Framtiden. Mer om Martinus liv finns på här.

 

Idag är Martinus så gott som helt okänd i alla länder, men detta kan komma att ändras i takt med att fler och fler människor känner ett behov av att förstå de bakomliggande orsakerna när nya kriser, svårigheter, katastrofer och storkrig drar in över jorden under de kommande tiderna - vilket Martinus förutspådde kommer att ske.


Katastrofer påverkar oss

Vi lever på många sätt över våra tillgångar, vilket leder till olika typer av katastrofer runt om i världen. Samtidigt verkar nationalismen i de mäktiga militärländerna vara på stark tillväxt, vilket kan leda till nya stora konflikter i framtiden - till och med nya världskrig. Katastrofer av olika slag och krig leder till än mer lidande hos massor av människor. 

 

Personliga katastrofer samt en växande psykisk ohälsa kan göra att fler får ett stort behov av att förstå mer om livet. Kombinationen av en osäker situation i världen, otrygghet i vardagen och en instabil inre värld hos fler och fler tror jag kommer göra att Martinus blir en mycket läst författare i framtiden. Hans böcker ger nämligen många viktiga förklaringar och svar till de oroliga tider vi lever i, vad vi som levande väsen består av samt vilka förändringar vi behöver göra för att få mer av harmoni både i oss själva, i våra samhällen och internationellt mellan länder och folk. 

 

Martinus författarverk

De mest omfattande böckerna av Martinus heter Livets Bog (sju band) och Den eviga världsbilden (sex band) i vilka han gör en mängd analyser av livet. Martinus tar framförallt upp den psykiska eller andliga sidan av livet i sina böcker. Detta kan till en början kännas ovant eller märkligt för många av oss som har en materialistisk eller ateistisk bakgrund. Men tack vare att Martinus analyser är logiskt uppbyggda i sammanhängande tankekedjor och att de bygger på en vetenskaplig grund, är de fullt möjliga att ta dem till sig även för människor som är kritiskt tänkande och i vanliga fall skeptiska till olika typer av "andlighet".

 

Förutom text innehåller Den eviga världsbilden sammanlagt 100 stycken symboler som är en slags ”kartor” över principer och lagar i den andliga världen. Alla dessa symboler finns att betrakta på martinus.dk/sv/symbolerna/.  Martinus verk består av många böcker, småböcker, artiklar och bandade föredrag samt frågestunder. Alla dessa tillsammans beskriver en världsbild som ger en fantastisk överblick och en mängd teoretiska kunskaper om livet som man kan försöka att omsätta i praktiken. Martinus menar att det är först när man praktiserar hans analyser i sin vardag som man verkligen har förstått dem.

 

En omfattande världsbild

I sin världsbild ger Martinus nya förklaringar till principerna reinkarnation, ödeslagen, ljus och mörker, hunger och mättnad med flera. Det ges även ingående förklaringar till det levande väsendets inre struktur samt utvecklingen av jordmänniskan från att vara ett slags sfinxväsen till att långt in i framtiden bli ett slags kristusväsen. Med "sfinxväsen" menas att vi har både djuriska och mänskliga egenskaper i vårt medvetande, medan ett "kristusväsen" är ett moraliskt geni helt utan själviska egenskaper. För att kunna göra en sådan stor omvandling av vårt medvetande - från att vara till stora delar ett försvarsmedvetande till att bli en hundra procent fredsmedvetande - krävs det många liv i den fysiska världen, enligt Martinus analyser av utvecklingen. Han menar alltså att vår utveckling från ofärdiga människor till färdiga människor sker genom återfödelse eller reinkarnation.

 

Inte sällan använder Martinus en händelse eller ett citat från Bibeln i sina analyser av livet, men inte för att stärka sina egna analyser utan för att ge nya förklaringar till liknelser och uttalanden från Jesus på ett sätt som gör att alla delarna hänger ihop logiskt. Martinus menar att det i den kyrkliga kristendomen finns många missförstånd och felaktigheter, vilka han tar upp och ger sin syn på. 

 

På sätt och vis kan man säga att Martinus förenar österländska begrepp med kärnan i kristendomen på ett helt unikt sätt, men inte genom att han studerade olika läror och drog slutsatser från dem utan genom självupplevda kunskaper via sin väl utvecklade intuitionsförmåga, enligt honom själv. 

 

Olika medvetandeenergier

Martinus skriver mycket om sju olika medvetandeenergier i sina böcker, alltså olika energier som han menar finns i vårt medvetande. Här följer en mycket kort överblick av dessa medvetandeenergier:

 

 1. Instinktenergi - ligger till grund för våra instinktsmässiga beteenden.
 2. Tyngdengergi - är till sin natur en explosiv energi eller kraft.
 3. Känsloenergi - är till sin natur en sammandragande energi eller kraft.
 4. Intelligensenergi - används för att analysera, kan nyttjas både själviskt och osjälviskt (alltså både till "ont" och "gott").
 5. Intuitionsenergi - ligger till grund för kreativitet och även "klarseende".
 6. Minnesenergi - ligger till grund för vår minnesförmåga.
 7. Moderenergin - samordnar de övriga energierna och är även själva länken till vårt jag som är immateriellt.

 

Vårt medvetande innehåller alltid en blandning av alla dessa energier, menar Martinus. På det utvecklingsstadium vi jordmänniskor befinner oss har vi dock mycket lite av intuition i vårt medvetande och därför känner vi inte till den energin speciellt väl. För att intuitionen ska kunna komma till uttryck i ett medvetande krävs en balans mellan en stor medlidandeförmåga och en utvecklad intelligens. En sådan balans kommer att uppstå i oss alla efter att vi gjort tillräckligt många upplevelser i livet som ger oss både en stor kärleksförmåga och klokhet.

 

Martinus analyserar i detalj våra medvetandeenergier och förklarar att känsloenergin som hänger ihop med vår medlidandeförmåga samt intelligensenergin och intuitionsenergin är de som vi nu håller på att utveckla för framtida liv. Dessa tre energier är de så kallade mänskliga medvetandeenergierna vilka kommer att ligga till grund för den framtida nya värld som ska utvecklas på jorden inom de kommande århundradena.

 

I djurriket, vilket vi jordmänniskor enligt Martinus världsbild ännu tillhör, är det framförallt instinktenergin och tyngdenergin som är dominerande. Den så kallade tyngdenergin är själva kraftkällan i oss, men om det blir för mycket av den i förhållande känsloenergin uppstår irritation, hetsighet, raseriutbrott eller till och med en vilja att skada eller döda andra. Instinktenergin styr djurens beteenden i stor utsträckning, vilket gäller även oss jordmänniskor som delvis är djur och delvis människa - precis som sfinxen vid Keopspyramiden. 

   

Intuitionen är grunden för Martinus analyser

Alla Martinus förklaringar och analyser om livet har sitt ursprung i hans stora intuitionsförmåga. Denna aktiverades i honom efter mycket intensiva psykiska upplevelser i mars 1921. Enligt Martinus kommer alla i framtiden att genomgå liknande upplevelser och på så sätt få tillgång till ett intuitionsbaserat ”klarseende” med vilket vi kommer få svar på livets stora frågor. Men denna förmåga har vi "sfinxväsen" inte ännu.

 

De svar eller livsfacit som Martinus menar att han fick till sig via intuitionen, bearbetade han sedan, för att göra intelligensmässiga analyser av livet passande för ”moderna människor”. Moderna självständigt tänkande människor önskar vanligtvis detaljerade förklaringar istället för att blint tro på dogmer av olika slag. Så länge vi själva inte har tillgång till en stor intuitionsförmåga kan vi istället, om vi känner inspiration för det, ta del av kunskaper som förmedlats av intuitionsgeniet Martinus. 

 

Världens bästa världsbild - en okänd skatt

Martinus analyser av livet kan till en början kännas både främmande och mycket märkliga, det vet jag av egen erfarenhet. Men om man börjar studera dessa analyser finns en möjlighet att man vänjer sig vid både nya ord och begrepp allteftersom fler och fler saker faller på plats och får sin naturliga förklaring i en sammanhängande världsbild.

 

För mig är Martinus världsbild något helt fantastiskt - världens bästa världsbild. Den kan liknas vid en okänd skatt på det existentiella området. När tiden är mogen kan kunskaper om Martinus världsbild komma att spridas över hela världen - till en början främst i Skandinavien eftersom många här är sekulariserade men ändå öppna för att det kan finnas mer än det som vi kan iakta med våra fysiska sinnen.

 

Vår inre struktur

För Martinus var det givet att ett levande väsen består av mer än fysisk materia. Han menar att vårt medvetande inte är beroende av vår hjärna. Men vårt medvetande är så klart tätt "kopplat" till vårt nervsystem när vi är dagsmedvetna i den fysiska världen. Enligt Martinus analyser består vårt medvetande av något som han kallar strålformig materia och som kan liknas vid en fin form av elektricitet. Vilket skulle betyda att våra tankar, känslor, minnen och upplevelser är uppbyggda av slags "materia" men att denna inte är synlig eller mätbar för oss i den fysiska världen. Vårt allra innersta är enligt Martinus helt immateriellt, nämligen vårt jag som finns utanför tid och rum och därför är evigt.

 

Enkelt uttryckt kan man alltså säga att vi består av vårt jag, vårt medvetande och vår kropp där nervsystemet är en slags koppling mellan vår fysiska och psykiska del. När vi sover djupt eller när vi är "döda" bärs vårt medvetande helt av vår psykiska eller andliga del. Martinus gör detaljerade analyser av vår inre struktur i sina böcker och även hur övergången mellan livet i den fysiska världen till de andliga världarna går till efter den "döden" - vilken man kan se som en födelse in i en andlig värld.

 

En extremt lång utvecklingsprocess

Martinus bygger hela sin världsbild på att vi är eviga väsen som alltid har funnits och alltid kommer att finnas i en utvecklingsresa utan början och utan slut. Just nu befinner vi oss i slutet av djurriket och är på väg att utvecklas in i det som Martinus kallar för det riktiga människoriket där inga djuriska anlag eller tendenser finns kvar. För att nå detta stadium räcker det inte med ett fysiskt liv, istället behöver vi en långa rad av liv i den fysiska världen innan vi gjort tillräckligt med erfarenheter för att kunna bli helt kärleksfulla och fredliga.

 

Vår utveckling under många fysiska liv bygger på reinkarnation, det vill säga att vi efter döden går in i en andlig värld som är anpassad efter de intressen och talanger vi själva har och att vi efter en mycket skön "semester" där förbereds för att återigen inkarnera i ett människofoster för att på så sätt få ett nytt liv i den fysiska världen. Även kring detta gör Martinus en mängd klargörande analyser. 

 

Utvecklingen står inte stilla

Martinus menar att mänskligheten nu är inne i en forcerad utveckling och att mycket kommer att hända i framtiden vad gäller det mesta. På lång sikt kommer maskiner och robotar att göra mycket av arbetet, vi kommer att hitta former där vi delar på jobben och levnadsstandarden blir generellt högre, klassklyftorna minskar för att så småningom försvinna, demokratin utvecklas och livskvaliteten blir bättre för alla. Dessutom kommer det att bildas en världsadministration som gör att jordens resurser och värden fördelas på ett rättvist sätt. Till slut kommer fred att sprida sig över hela världen. Inre harmoni, kreativitet, samarbete och omtanke för både människor och djur kommer att öka, intresset för konst och vetenskap lika så. Enligt Martinus tidsuppskattning kan mycket av detta vara uppfyllt om cirka 500 år.

 

Men innan denna ”ljusa" eller positiva utveckling verkligen kan ta fart världen över, behöver mänskligheten gå igenom flera mycket stora svårigheter, menar Martinus. Allt det lidande som vi upplever gör att vi på sikt får en större medlidandeförmåga och en bättre förståelse för andra, både människor och djur. När förmågan att känna medlidande blivit stor hos tillräckligt många människor, samtidigt som den vetenskapliga och tekniska utvecklingen till allra största grad används i humanitetens tjänst, då kommer det att bli riktigt bra på jorden. Det kommer att krävas stora omställningar på flera plan. Förenklat handlar det om att vi behöver gå från principen "var och en är sig själv närmast" till principen "hellre ge än ta" både för oss enskilda människor, på samhällsnivå och även på det internationella planet.

 

En ny inställning till livet

Martinus ville inte att hans världsbild skulle bygga på tro och dogmer utan att den istället skulle vara baserat på logiska analyser om livet och ha en vetenskaplig grund. Den handlar till stora delar om sådant vi upplever i våra liv, men Martinus förklaringar och analyser har sin bas utanför den fysiska världen och går därför inte att kontrollera genom att mäta eller väga. Det betyder att dessa förklaringar och analyser inte kan vara av samma karaktär som till exempel i naturvetenskapen. Martinus kallade sitt arbete för en andlig vetenskap, för att understryka att man kan ha ett vetenskapligt förhållningssätt även till icke-fysiska ”realiteter”.

 

För många moderna människor känns de traditionella religionerna inte speciellt relevanta. Men enligt en undersökning är ca 50 % av svenskarna öppna för att det finns någon form av högre livskraft [1]. Det är förmodligen inte helt lätt att sätta ord på vad denna "högre livskraft" skulle kunna tänkas innebära rent konkret. Den ligger ju utanför vårt direkta förnimmelseområde. Här kan Martinus analyser av flera av de stora livsfrågorna komma till användning, de ger nämligen en ökad teoretisk förståelse av livet. En sådan ökad förståelse kan leda fram till att man känner hopp för framtiden och en inspiration till att vilja jobba med sig själva på olika sätt.

 

Fred i sig själv, fred i världen

Att lära sig att få harmoni och fred i sig själv och till sin omgivning är helt avgörande för att det ska kunna uppstå en bättre värld, både för enskilda individer, lokalt i våra samhällen och globalt mellan folk och stater. Men hur kan vi nå dit, hur kan man lära sig få harmoni och fred i sitt inre? Det är en inte helt lätt fråga... men det är förmodligen den viktigaste frågan vi kan ställa oss och ha som ett övergripande arbetsfält för helt vårt liv. Vi kommer att återkomma till den nedan och i boken Många liv som sfinxväsen.

 

I figuren överst till vänster (gjord av mig) är det svarta fundamentet längst ner ett uttryck för allt lidande och alla stora problem som vi människor går igenom i våra liv i den fysiska världen. Detta "obehagligt goda", som Martinus kallar det, utgör den grund på vilken en verklig fred och harmoni kan byggas, både för oss som individer och även för hela mänskligheten på mycket lång sikt. Martinus menar nämligen att mörkret, hur fruktansvärt det än är, har en mycket viktig mission för vår utveckling eftersom det är just våra lidanden som gör att vi får en växande medlidandeförmåga, vilken i sin tur utgör grunden för den så avgörande humaniteten i oss.

 

Utan en mer utvecklad humanitet kommer vi aldrig att få en bättre värld, därför krävs ännu en hel del lidande för oss både individuellt och för mänskligheten i stort. Varje gång vi känner en stor fysisk eller psykisk smärta växer det fundament på vilket vi kommer att bygga vår framtida harmoni och livslycka. Detta kan låta cyniskt och hårt, men genom att se på vår utveckling från ett flerlivsperspektiv är det möjligt att förstå det. Detta kan också vara bra att försöka att ha i bakhuvudet varje gång vi tappar humöret eller livsgnistan eller blir besvikna, arga eller ledsna - även om det kan vara mycket svårt att i just sådana situationer tänka positivt och vara tacksam för det man får uppleva! Men egentligen är det just de svåra händelserna och upplevelserna som mest av allt hjälper oss på sikt att omforma oss själva till att bli mer förstående och förlåtande människor.

 

Angående den gula texten på det mörka fundamentet så betyder Paco en mi "fred i mig" och Paco en mond' "fred i världen". Martinus menar att det bästa sättet att bidra till en fredligare värld är att själv försöka bli så fredlig och vänlig som möjligt. Vilket ofta är lättare sagt än gjort, speciellt om man är ur balans eller känner sig provocerad på något sätt. Men ett långvarigt övande ger så småningom nya färdigheter, även om man kanske ofta misslyckas och inte alltid kan leva upp till sina egna förväntningar och mål. Mycket tålamod behövs... Nya övningsmöjligheter kommer imorgon! Det är också viktigt att acceptera sitt och andras utvecklingstillstånd - det är ju inte möjligt att agera utifrån ett utvecklingssteg som man ännu inte nått.

 

Ovanpå det svarta fundamentet finns det klassiska fredstecknet, med fyra symboler tillagda. Dessa symboler står för:

 

 • Förståelse - Triangeln används i Martinus symbolspråk för att representera ett levande väsen. Att få en teoretisk förståelse för vad vi består av, hur vår inre struktur är uppbyggd och fungerar är en viktig grund som kan vara till stor hjälp i arbetet med sig själv. Martinus förklaringar på dessa områden gör till exempel att man kan få en teoretisk förståelse för att man i alla situationer bör "vända den andra kinden till", vilket innebär att man ska försöka möta en självisk sida med en osjälvisk. Att man i praktiken inte alltid lyckas med en sådan "vändning", utan istället blir irriterad och försvarar sig med en viss grad av intolerans, ges det också förklaringar till i Martinus verk. Kortfattat går dessa förklaringar ut på att vi alla handlar utifrån våra tidigare erfarenheter, det vill säga att vi genom många liv övat upp en mängd olika egenskaper, förmågor och talanger - tidigare som djur och nu som "sfinxväsen". Alla dessa egenskaper styr till stor del hur vi handlar i olika situationer samt hur vi agerar gentemot andra människor. Att ändra dessa kan ta mycket lång tid. I vissa fall kan det ta många liv som i perioder kan vara mycket svåra - ibland på gränsen till vad som är möjligt att uthärda Samtidigt som Martinus analyser ger många teoretiska förklaringar kan de även ge en stor inspiration till att försöka om och om igen att använda denna teoretiska förståelse i sin vardag för att steg för steg kunna vara mer förstående och kärleksfull mot andra, och även mot sig själv.

 

 • Förlåtelse - Hjärtat står här för allkärlek och förlåtelse. Att försöka förlåta andra och sig själv i alla situationer är ett mycket stort och viktigt övningsområde. Martinus menar att det är den högsta formen av yoga/övning som finns. Här kan man tänka på uttrycket "icke sju gånger, utan sju gånger sjuttio gånger", vilket enligt Martinus innebär att man ska förlåta allt och alla och verkligen försöka att öva sig i det. När det gäller allkärlek har vi själva kärnan i citatet "älska din nästa som dig själv". Martinus återkommer ofta till det uttrycket och gör detaljerade analyser om vad som menas med vår nästa som enligt honom inte bara är våra medmänniskor utan även djuren, mikroindividerna i vår kropp och naturen.

 

 • Förändring - Stjärnan indikerar ett nytt tankesätt eller en ny kultur som håller på att skapas i oss och i samhällen runt om i världen, vilket på lång sikt kommer göra att det skapas en ny världskultur för fred och harmoni. För att få till stånd en ny fredskultur krävs ett stort förändringsarbete på många plan, både i oss själva och även i samhället vi lever i. Idag har vi ett mer eller mindre stort försvars- och attackmedvetande, vilket är helt naturligt eftersom vi har haft sådana instinkter och talanger i oss under miljoner år. Successivt ska vårt medvetande ändras till ett förlåtelse- och fredsmedvetande. Kort sagt ska vi gå från "öga för öga och tand för tand" till "stick tillbaka ditt svärd, ty den som tager till svärd ska själv förgöras med svärd" och "äls­ka era fi­en­der och be för dem som förföljer er". Det är självklart att en sådan total omställning tar tid och inte är lätt att genomföra, men på mycket lång sikt är den möjlig. Vi har redan kommit en bit på väg! Om vi jämför vårt samhälle med de som fanns i till exempel Romarriket eller på vikingatiden i Skandinavien kan man se tydliga förbättringar på många områden. Men vi har ännu en lång vandring kvar att göra innan vi når fram till det som Martinus kallar för "det riktiga människoriket". Martinus menar att vi jordmänniskor ännu är en slags övergångsväsen med både djuriska och mänskliga förmågor och att vi successivt kommer att bli mer och mer "färdiga människor" där Jesus kan fungera som en förebild och modell vad gäller inställning och uppträdande - till exempel lyfter Martinus ofta fram handlingen att under "en korsfästelse" (någon form av lidande eller motgång) kunna helt igenom ha en förstående och en förlåtande inställning till sin omgivning.

 

 • Förening och försoning - Att förena en teoretisk förståelse om livet med en förlåtande inställning och en vilja till att förändra sig själv för att på så sätt successivt skapa ett nytt tanke- och förhållningssätt som är inriktat på att försöka tjäna andra och vara tacksam för livet i så hög utsträckning som möjligt, det är något vi bör sträva mot för att få mer harmoni och fred i oss själva och i vår omgivning. Om vi har möjlighet att tänka efter så finns goda chanser att vi hittar både stora och små saker att vara tacksamma för, fast det kan så klart vara väldigt svårt när man känner sig deprimerad och ser mörkt på livet. I sådana stunder kan det hjälpa att ta hand om sig själv, till exempel genom att ta en lång promenad i skogen eller försöka med mindfulness eller att sova en stund. Man får prova sig fram för att hitta knep och verktyg som kan hjälpa i olika situationer. En annan viktig del är att försonas med sig själv, det vill säga att man accepterar att man ännu har en mängd ofärdiga sidor men att man ändå kan ge sig själv stöd och uppmuntran i livets hårda skola. 

 

Förening av teori och praktik i ett fredsskapande levnadssätt kräver mycket övning för att bli lyckad, precis som på alla andra områden där man vill uppnå en stor förändring. Den kräver en inre disciplin samt en stor ödmjukhet för livet om den ska ge önskvärt resultat. Även detta är områden som man kan öva sig i, men den sanna ödmjukheten växer fram i vårt medvetande främst på grund av alla de motgångar och lidanden som vi upplever. Genom att försöka ha en försonande och inlyssnande hållning till sin omgivning kan man öva upp en förmåga att få vägledning genom livet, även när det gör ont eller uppstår disharmoni i ens inre eller i förhållande till omgivningen. Det är inte lätt! Men försöka duger, om och om igen - "övning gör mästaren".

 

Mer om dessa punkter finns att läsa under Framtiden, speciellt vad gäller en kommande ny värld globalt sätt som har siktet inställt på verklig fred baserat på en ny världsbild, en ny världsmoral, en ny världskultur och en ny världsadministration med en världsregering.

 

"Kosmiska analyser" baserade på intuition

Den världsbild som Martinus beskriver i sina böcker, föredrag och artiklar innehåller ett stort antal så kallade "kosmiska analyser". Dessa analyser förenar alltså österländska begrepp med kärnan i kristendomen på ett helt unikt sätt och ger på det sättet nya förklaringar till flera av de stora livsfrågorna.

 

Martinus använder ofta ordet "kosmisk" i sina böcker och artiklar, till exempel i uttryck som ”kosmiskt medvetande”, ”kosmiska glimtar” och ”kosmisk klarsyn”. Ordet "kosmisk" har en stark koppling till begreppen intuition och andlighet. Eftersom vi vanliga jordmänniskor ännu inte har en stor intuitionsförmåga, handlar Martinus analyser ofta om områden som mer eller mindre ligger utanför vår egen upplevelsehorisont. Men vi kan ändå få en teoretisk förståelse av dessa områden, vilket kan vara till en stor hjälp i livet.

 

En utmanande titel...

I slutet av sitt liv beslutade Martinus att hans samlade verk skulle få titeln Tredje testamentet. Han tog detta beslut för att han ville understryka att han såg sitt verk som en fortsättning på det arbete Jesus startade för cirka 2000 år sedan. Trots detta är Martinus verk inte en religion eller sekt. Istället för suggestion och tro ligger tyngdpunkten på intelligensmässiga förklaringar uppbyggda av sammanhängande tankekedjor och detaljerade analyser. Martinus menade att han hade till uppgift att förklara de stora missförstånd som enligt honom finns i dagens kristendom samt komma med intellektuella förklaringar till många av de liknelser och symboliska uttryck som finns i Bibeln.

 

Titel Tredje testamentet och även begreppen andlig vetenskap och kosmiska analyser kan låta främmande och mycket märkliga, det gjorde de även för mig när jag började läsa Martinus böcker! Men det handlar alltså inte om en ny religion - det finns inga dogmer, ceremonier eller någon annan form av religiös stämning kring Martinus analyser av livet.

 

Målgrupp och syfte

Den huvudsakliga målgruppen för Martinus livsanalyser är inte troende människor, inte heller tvärsäkra ateister hör till den främsta målgruppen. Istället är det till de människor som Martinus kallade "humana materialister" som han i första hand vänder sig. Det vill säga människor som inte tillhör någon religion men som ändå har ett intresse för livsfrågor, känner stor respekt för livet, mestadels är vänliga och förstående samt försöker att undvika lidande för både medmänniskor och djur i så stor utsträckning som möjligt.

 

Här följer ett citat av Martinus i vilket han tar upp syftet med sina analyser:

 

    "När jag har skapat mina analyser, är det för att ge er en inblick i lösningen på tillvarons mysterium, vilket kan hjälpa er till ett lyckligare och mer fridfullt liv. Syftet med mitt arbete är bl.a. att ge er ett vetande, med hjälp av vilket ni kan uppnå det välbefinnande som ni hungrar efter, samt finna en mening i mycket av det som ni tidigare inte kunde finna någon mening i. Men först och främst är syftet med mitt arbete att skapa det saknade mellanledet mellan den officiella kristendomen och det dagliga livet. Detta mellanled är de kosmiska analysernas belysning av de stora facit: reinkarnationen och odödligheten, så att man kan se deras förgreningar ner i det praktiska livet. Syftet med mitt arbete är vidare att uppmuntra er till att arbeta med er själva, samt påverka er tankegång och viljeföring på så sätt, att ni mer och mer kommer att tänka och handla logiskt." (Från ett föredrag som Martinus höll i januari 1942)

 

Kristendomens kärna i kosmisk belysning

I sina böcker tar Martinus ofta upp ett uttalande från Jesus och sätter in det i ett logiskt sammanhang utifrån den världsbilden han förmedlat. Han tar även upp flera av de stora missförstånd som han menar finns i den kyrkliga kristendomen. För att försöka presentera en del av de förklaringar som Martinus kommer med till kärnan i kristendomen håller jag nu på att skriva en bok med titeln Kristendomens kärna i kosmisk belysning. Mer om denna finns under Böker.

 

Skriv gärna till mig om vad du tycker om denna webbplats eller om du undrar över något som här tas upp.

 

Vänligen hälsar / Amike salutas,

Håkan Lundberg - info@novamondo.se

 

 

[1] http://www.forskning.se/2017/04/12/svenskarna-tror-men-inte-pa-gud/