Böcker

Böcker


Dialog om vår samtida och vår framtida världsbild 

Boken Dialog om vår samtida och vår framtida världsbild ger en mycket kortfattad presentation av dagens naturvetenskapliga världsbild och en mer utförlig presentation av Martinus världsbild.


Förhållandet mellan dessa båda världsbilder diskuteras liksom några av samtidens existentiella och samhälleliga frågor. Författaren låter tre fiktiva personer, en fysiker, en teolog och en filosofiskt skolad sökare med stort intresse för Martinus analyser föra ett veckolångt samtal kring de båda världsbilderna. I ett tillägg finns tolv fristående artiklar som tidigare publicerats i Kosmos, en tidskrift för Martinus kosmologi.


Författaren Gunnar Lundberg är pensionerad lärare i fysik och matematik som har ett livslångt intresse för den världsbild som Martinus har beskrivit i sina böcker, artiklar och föredrag.


Nova Mondo (Ny Värld på esperanto) är ett nytt förlag med det uttalade syftet att ”presentera tankar inspirerade av författaren och intuitionsgeniet Martinus”.


PDF med: Innehållsförteckning, förord, inledningen och kapitelutdrag 


Boken kan beställas från t.ex. Adlibris och Bokus


Bokrecension

För dig som är intresserad av Martinus andliga världsbild och funderar över hur den förhåller sig till den gängse naturvetenskapliga världsbilden och världsbilden bakom religionerna ger denna bok en utmärkt och underhållande översikt och redogörelse.


Den är skriven av GunnarLundberg (pensionerad gymnasielärare i fysik och matematik) och består av en dialog mellan en teoretisk fysiker, en teolog och en filosof som också har ett djupt intresse för Martinus analyser och världsbild. Dessa tre personer träffas på en gård utanför Florens i Toscana under en vecka och utbyter världsbilder, resonerar, ifrågasätter och försöker förstå varandras ståndpunkter. Tonvikten ligger på en beskrivning av Martinus världsbild.


Som läsare utan särskilt djup naturvetenskaplig eller teologisk bakgrund får man en intressant inblick i hur de respektive världsbilderna skiljer sig åt och vilka problem som ännu är olösta inom naturvetenskap och religion. Läsaren får också se hur elegant Martinus mycket omfattande, kosmiska världsbild löser de grundläggande problemen om medvetandet, ondskan i världen, Guds existens, vad materia är och att universums grundton är kärlek.


Boken innehåller även ett antal artiklar skrivna för tidskriftenKosmosoch omfattar som helhet 282 sidor.


God inspiration önskar Anne Pullar, vice ordförande i Stiftelsen Martinus Kosmologi.Mina bokprojekt

Boken ovan är skriven av min pappa. Själv har jag två bokprojekt, men det är oklart om de kommer att bli helt klara och oklart vem som skulle ha ett intresse av att läsa dem, fast det spelar mindre roll för det är givande att hålla på med dessa projekt för mig. Att skriva för sig själv känns rätt för mig :-).


Böckernas titlar:


 • Många liv som sfinxväsen
  En introduktion till Martinus kosmologi

 • Kosmisk belysning av kristendomens kärna,
  utifrån Martinus analyser av reinkarnation och vår eviga inre struktur

 Bok 1: Många liv som sfinxväsen

 

Bokens innehåll:

 1. Inledning – Livet är inte alltid lätt
 2. Om Martinus liv – En annorlunda författare
 3. Grundläggande livsanalyser – För mer förståelse i livet
 4. Det största budet (”kärlekslagen”) – Möjliga långsiktiga mål i livet
 5. Utvecklingen står inte stilla – Lidandet driver den framåt
 6. Några levnadsråd – Att ha med sig i vardagen
 7. Avslutning – Allt ordnar sig på sikt

 

Förord

Den här boken är en introduktion till livsanalyser som kan ge dig mer förståelse, mening och hopp i livet. Vad sägs om det? Förståelse, mening och hopp – tre rätt viktiga livspusselbitar. Kanske låter det alltför ”pretto”, orealistiskt eller helt enkelt för bra för att vara sant… Om det som tas upp i bokens sju kapitel är något för dig eller inte, det får du så klart själv avgöra. Jag önskar inte ”pracka på dig” något som inte passar dig. Vi har alla olika bakgrund, intressen och behov, därför är det helt naturligt att denna bok inte passar alla som börjar läsa den. Läs så långt du känner att du får ut något av innehållet och skriv sedan gärna till mig och berätta vad du tycker om det du tagit del av.


Livsanalyser från Martinus världsbild

Det är författaren Martinus analyser av livet som den här boken ger en introduktion till. Dessa livsanalyser formar en sammanhängande världsbild som ofta går under namnet Martinus kosmologi. Enligt min erfarenhet kan Martinus världsbild ge ett stort stöd i livet, men hans förklaringar ger inga snabba eller enkla lösningar till ett bättre mående eller ett skönare liv. Istället ger de en ökad förståelse av varför livet inte är helt enkelt för många av oss och varför vi behöver möta olika typer av utmaningar och lidanden på vår livsresa. En sådan ökad förståelse kan skapa en ökad känsla av mening i livet, även när det känns tungt på många sätt (eller att man något lättare kan förstår meningen med sitt lidande efter att den svåra situationen upphört). Martinus menar att det framförallt är de tunga eller svåra perioderna i våra liv som för oss framåt i den humana utvecklingen, eftersom det är just dessa som ligger till grund till att vi successivt får en ökad förmåga att känna medlidande med andra levande väsen. Lite förenklat kan man säga att vårt lidande successivt ökar vår medlidandeförmåga som är själva grunden till vår allkärleksförmåga som i framtiden kommer ligga till grund för en värld i fred, harmoni och ett jämlikt välstånd över hela världen. Martinus målar upp en mycket ljus framtid för alla människor på lång sikt, även om vägen dit varken är snabb, smärtfri eller enkel.


Sfinxväsen i utveckling

Martinus kallar människan på jorden för ”en sårad flykting mellan två riken” och menar att vi jordmänniskor varken är renodlade djur eller färdigutvecklade människor. Enligt honom är sfinxen en symbol för tillståndet som vi befinner oss i, eftersom vi alla har både mänskliga egenskaper och djuriska tendenser i vårt medvetande. Detta ”mellantillstånd” mellan ”djur” och ”människa” är inte alltid helt lätt för oss att hantera, speciellt inte om man känner sig missnöjd med vad man själv presterar och förmår i livet. I dessa fall kan det lätt uppstå en situation liknande den som Paulus beskrev med uttrycket: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag" (Romarbrevet 7:19). Det vill säga att man vill göra ”goda” eller bra saker, men att man sällan får till det, vilket resulterar i att man känner sig misslyckad och dålig, vilket i sin tur kan göra att man tappar i livsenergi och gör ”onda” eller mindre bra saker i sitt liv.


Ens ideal eller önskemål kan vara svåra att leva upp till när man fortfarande har en hel del djuriska vanor och instinkter i sig, samtidigt som man ännu inte haft möjlighet att öva upp tillräckligt många mänskliga talanger eller förmågor i sitt medvetande. Till exempel kan våra djuriska sidor göra att vi ofta blir irriterade eller besvikna på andra människor, att vi lätt gå i försvar mot oliktänkande eller att vi känner avundsjuka när andra lyckas med sådant vi själva inte lyckas uppnå. Men sådana mindre smickrande handlingar eller egenskaper betyder inte att man är dålig, utan bara att vi ännu inte är färdigutvecklade som människor. Detsamma gäller när det handlar om ”goda” förmågor, som till exempel att ha kärleksfulla relationer till andra människor eller att ha stora skapande talanger – avsaknaden av sådana förmågor gör oss inte dåliga eller mindre värda som levande väsen, men indikerar att vi ännu har mycket kvar i utvecklingen på det mänskliga området.


Martinus förklarar hur vi alla utvecklas från att vara ”övergångsväsen” eller sfinxväsen, med både djuriska och mänskliga sidor i vårt medvetande, till att långt i framtiden bli ”färdiga människor”, helt utan djuriska eller själviska tendenser. Han kommer även med detaljerade analyser av hur vi nu är inne i en stor process som gör att vi på sikt kommer att lämna djurriket för att istället komma in i det han kallar för ”det riktiga människoriket”. När en människa nått så långt i utvecklingen, praktiserar hon alltid principerna ”vända den andra kinden till” och ”älska sin nästa som sig själv” oavsett vad hon möter i livet.


En slags mittenväg

Martinus förklaringar till livets stora frågor bygger inte på ”troende” och inte heller på uppfattningen att ”allt är materia”. Martinus världsbild utgör istället en slags mittenväg, kan man kunna säga, på det sättet att den tar upp saker som i vanliga fall behandlas i olika religioner samtidigt som den är uppbyggd av omfattande och detaljerade analyser av den andliga eller strålformiga världen samt de ”delar” som existerar utanför tid och rum och därför är immateriella. Han kallar sina analyser av livet för en andlig vetenskap. I kapitel 1 ges förklaringar till vad Martinus menar med andlig vetenskap. I korthet går det ut på att ha ett vetenskapligt förhållningssätt till allt i livet, även till det som inte går att mäta eller väga. Detta innebär bland annat att man prövar alla påståenden mot sina egna erfarenheter och tar till sig kunskap från flera källor, vilka man bedömer som pålitliga.


En av de viktigaste källorna för att förstå de mest grundläggande principerna i livet är, anser jag, Martinus samlade verk som består av en mängd böcker, artiklar och föredrag samt 100 symboliska bilder, vilka gestaltar principer och lagar i den icke-fysiska världen. (Alla Martinus symboler och många av hans böcker finns tillgängliga på martinus.dk.) Martinus rekommenderade att ha ett självständigt tänkande och att man ska ta till sig det som passar en själv och låta resten ligga. I kapitel 2 ges en beskrivning av Martinus liv och förklaringar till hur det kom sig att han kunde presentera en mycket omfattande världsbild med detaljerade livsanalyser, trots att han var helt obeläst.


Ingen religion, ingen sekt, inga ceremonier

Det är viktigt att understryka att Martinus kosmologi inte är en religion och inte ska utgöra grunden till någon sekt. Det finns inga ceremonier och inget medlemskap kring Martinus verk. Allt är fritt att studera för den som vill. De människor som intresserar sig för Martinus livsanalyser har i många fall haft olika typer av motgångar i livet och varit mer eller mindre vilsna i sin samtid. Problem och en viss vilsenhet i ens privata liv upphör inte bara för att man studerar Martinus världsbild, men studierna kan ändå ge ett stöd på flera sätt. Dessutom finns en god chans att hitta likasinnade människor i den ”rörelse” som finns kring Martinus verk genom kurser, föredrag och studiecirklar.

En öppen inställning till livets stora frågor


Eftersom vi, vad jag förstår, inte kan vara helt säkra på att livet till alla delar endast består av materia eller energi, bör den vetenskapliga inställningen vara en öppenhet för olika förklaringsmodeller kring vad vi människor består av ”innerst inne”. I kapitel 3 beskrivs Martinus syn på vår inre struktur och bakomliggande principer i livet. Där kommer det att framgår att flera av hans analyser har beröringspunkter med tankar från både österländska traditioner, kristendomens kärna och även naturvetenskapen. Men Martinus menar att han inte studerat eller läst sig till sina kunskaper om livet och att han presenterade sin världsbild helt oberoende av andra. I kapitel 2 ges förklaringar till hur Martinus ska ha fått sina kunskaper om livet. Även här krävs en viss öppenhet för nya förklaringsmodeller för att kunna ta till sig hur Martinus kunde vara en stor källa till kunskap om livet utan att bygga vidare på andra människors kunskaper om livet.


Analyser av vår inre struktur

I sina böcker ger Martinus stor utrymme till analyser av vår inre struktur. Dessa analyser kunde han presentera tack vare sin exceptionella intuitionsförmåga. Våra innersta ”delar” är inte möjliga att observera utan en utvecklad intuitionsförmåga, vilket medför att mänsklighetens nuvarande vetenskaper inte kan ge detaljerade kunskaper om dem. Vad jag förstår är det första gången i världshistorien som analyser av vårt innersta väsen ges i text och bild. Eftersom vi vanligtvis inte själva har tillgång till en stor mängd intuition har vi inte möjlighet att verifiera de livsanalyser som Martinus presenterar, men om vi vill kan vi kan göra vårt bästa för att försöka förstå dem och även fundera på om de verkar vara logiska och sannolika samt ut efter bästa förmåga ”kontrollera” dem i vårt eget liv. I kapitel 1 introduceras dessa analyser och i kapitel 3 ges en överblick av dem.


En optimistisk livssyn

Att leva på jorden är inte alltid helt lätt. Då och då kommer det tunga perioder eller svåra utmaningar av olika slag. Det är mycket vi behöver gå igenom och lära oss i livet, ibland ”den hårda vägen”. Martinus världsbild kan hjälpa till att ge en mer optimistisk syn på ”mörkret” eller det svåra i våra liv och för mänskligheten i stort. Det betyder som sagt inte att ens problem eller lidande försvinner, men livet kan ändå bli lite mer hanterbart och förståeligt, vilket i sin tur kan göra att det känns mer meningsfullt. Detta belyses på olika sätt i kapitel 4, 5 och 6. 


Tre vanliga synsätt på livet

Hur man förhåller sig till Martinus världsbild (och även denna bok) beror till stor del på vilken syn man har på livet. På liknande sätt beror ens öppenhet för nya förklaringar till livets stora frågor på vilken synsätt man har på livet. Är man mycket nöjd med sin nuvarande ”världsbild” och känner sig säker på att den är den bästa som erbjuds, finns antagligen inte någon större öppenhet för att ta till sig en ny världsbild.

Här följer en kort sammanfattning av tre sätt att se på livet, vilka kan antas vara vanliga hos människor i Skandinavien. Sammanfattningen tar upp vad vi kan tänkas bestå av som levande väsen och vad som händer efter döden, enligt dessa tre synsätt.


Ett traditionellt kristet synsätt

Enligt många kristna består vi av en fysisk kropp och ett medvetande, även kallad vår ande eller själ. Både vår kropp och vår själ skapades när vi blev till här på jorden, enligt detta synsätt. Det är inte ovanligt att kristna människor menar att de som tror på Jesus och Gud kommer till paradiset efter jordelivet medan alla andra riskerar att få en betydligt mer besvärlig tid efter döden.  


Ett materialistiskt synsätt

Enligt denna uppfattning består vi av en fysisk kropp och ett medvetande som är resultatet av kemiska och elektriska processer i hjärnan. Medvetandet existerar endast så länge vår hjärna fungerar. Av detta följer att vi upphör att existera när vår kropp upphör att fungera, eftersom vårt medvetande helt beror på hjärnans funktion. Vi föds, lever och dör – The End.


Ett reinkarnationssynsätt

En möjlig uppfattning inom denna syn på livet är att vi består av vår fysiska kropp, vårt medvetande och en immateriell del som kan kallas vårt jag. Enligt denna modell existerar vårt jag och vårt medvetande innan vår fysiska kropp blev till och kommer att finnas kvar även efter att kroppen slutat att fungera. Av detta följer att vi lever många gånger in i den fysiska världen och att vi i mellan två fysiska liv befinner oss i en icke-fysisk tillvaro, ofta kallad den andliga världen.


Målgrupp för Martinus livsanalyser

Det är framförallt till människor som kan tänka sig att vi lever många liv i den fysiska världen som denna bok vänder sig. Alla Martinus analyser av vår utveckling har nämligen som utgångspunkt att vi består av en evig inre livskärna samt att vi lever omväxlande i den fysiska världen och i en icke-fysisk eller andlig värld. Våra liv i den fysiska världen utgör en slags utbildning i vilken vi, liv för liv, utvecklas som ofärdiga människor eller sfinxväsen för att så småningom bli ”färdiga människor” eller hundra procent fredsväsen och allkärleksgenier. Även om det idag kan verka otroligt, kommer allt på lång sikt att ordna sig för oss alla och för mänskligheten i stort, enligt Martinus förklaringar. Detta tas upp i kapitel 7 som är bokens avslutning.


Martinus livsanalyser är i första hand avsedda för människor som är mätta på religiösa dogmer och ceremonier men som ändå intresserar sig för livets stora frågor och hoppas på att det finns ett liv efter den så kallade döden. Ibland använde Martinus uttrycket ”humana materialister” för att kortfattat beskriva den huvudsakliga målgruppen för sitt författarverk.

Här följer ett citat som ger exempel på hur Martinus kunde beskriva syftet med sitt arbete:


»När jag har skapat mina analyser, är det för att ge er en inblick i lösningen på tillvarons mysterium, vilket kan hjälpa er till ett lyckligare och mer fridfullt liv. Syftet med mitt arbete är bland annat att ge er ett vetande, med hjälp av vilket ni kan uppnå det välbefinnande som ni hungrar efter, samt finna en mening i mycket av det som ni tidigare inte kunde finna någon mening i. Men först och främst är syftet med mitt arbete att skapa det saknade mellanledet mellan den officiella kristendomen och det dagliga livet. Detta mellanled är de kosmiska analysernas belysning av de stora facit: reinkarnationen och odödligheten, så att man kan se deras förgreningar ner i det praktiska livet. Syftet med mitt arbete är vidare att uppmuntra er till att arbeta med er själva, samt påverka er tankegång och viljeföring på så sätt, att ni mer och mer kommer att tänka och handla logiskt.« (Martinus i ett föredrag som han höll i januari 1942)


I många av Martinus böcker, artiklar och föredrag finns förklaringar till uttalanden av Jesus och till symboliska berättelser från Bibeln. Martinus såg det nämligen som sin uppgift att intellektualisera kärnan i kristendomen som han menar innehåller den högsta moral som kan tänkas. För att uppnå detta presenterar Martinus analyser av vår utveckling under många liv i den fysiska världen och vår eviga inre struktur samt att han kopplat till dessa ger nya analyser av kristendomens ”eviga facit”. 


Tanken med denna introduktion är att den ska ge dig en inblick i Martinus spännande livsanalyser. Denna inblick kan förhoppningsvis inspirera dig att sedan studera Martinus egna böcker och även undersöka om hans analyser av livet stämmer med vad du själv upplever, vilket på sikt kan hjälpa dig att få mer förståelse, mening och hopp i livet.


Lycka till i livets labyrinter!

/Håkan Lundberg, hokan@novamondo.se, Saltsjöbaden 2021


 

Bok 2: Kosmisk belysning av kristendomens kärna (inte helt klar än)

  

Bokens innehåll:

   1. Inledning med smakprov

   2. Om Martinus och hans verk

   3. Martinus syn på kristendomen och Jesus

   4. En grund för nya förklaringar i kristendomen

   5. Jesus födelse, dop och invigning, enligt Martinus

   6. Jesus undervisning och handlande, enligt Martinus

   7. Jesus före, under och efter korsfästelsen, enligt Martinus

   8. Jesus materialisation och uppståndelsen, enligt Martinus

   9. Jesus som modell för jordmänniskan, enligt Martinus

   10. Kristi återkomst och domedagen, enligt Martinus

   11. Kristendomens framtid, enligt Martinus

   12. Avslutning och några råd på vägen

 

 

Ett försök att förklara vad boken handlar om

När jag igår besökte min tidigare arbetsplats fick jag frågan: ”Vad är det för en bok du håller på att skriva?” Lite nervöst fick jag fram: ”Jo… titeln på boken är - Kristendomen i kosmisk belysning”. Vilket gjorde att flera ögonbryn höjdes på de kära före detta arbetskamraterna. Matematik-läraren från Ryssland undrade: ”Men vad betyder det? Vad handlar boken om?”, två mycket relevanta frågor. Jag tvekade en kort stund och sa sen: ”Det är en författare, Martinus… som hade intuitiva upplevelser. Han skriver om andlighet och använder ofta ordet kosmisk, som t.ex. i kosmiskt medvetande.” – En del förvånade skratt hördes. ”Oj, det var långt ifrån programmeringen!” ropade den unge IT-läraren upprymt. ”Jag försökte läsa inledningen, men fattade ingenting.”, kommenterade natur-läraren med ett vänligt leende. För att släta över den för mig något pinsamma med hjärtliga situationen, la jag till ”Jo, det är rätt märkliga och skumma saker som beskrivs i boken.” Något som min förra chef med glimten i ögat spann vidare på: ”Skum bok av skum författare”, vilket stämmer riktigt bra :-).

 

Jag är inte kristen, har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Ändå är jag intresserad av en del i kristendomen, så pass mycket att jag vill försöka skriva en bok i ämnet. Men min ingång till Jesus uttalanden och undervisning kommer inte från Bibeln, utan ifrån den danske författaren Martinus böcker. Hans böcker har den övergripande titeln ”Det Tredje Testamente” (på danska) och kan ses som en fortsättning på Bibeln. Fast Tredje testamentet bygger inte på tro eller suggestion och ska alltså inte ligga till grund för en ny religion, utan istället vara grunden för en andlig vetenskap som ger mer information och väl underbyggda förklaringar till kärnan i kristendomen.

 

När jag i slutet av min gymnasietid började att läsa Martinus böcker kände jag knappt till något om innehållet, men min pappa hade många av böckerna hemma och tipsade om att prova inledningsboken ”Kosmiska lektioner”. Konstigt nog blev jag väldigt inspirerad och har sedan dess fortsatt att läsa och fundera kring Martinus omfattande världsbild i nu mer än 30 år. I perioder har Martinus tankar bara funnits någonstans i bakhuvudet, men under de senaste åren känner jag en längtan efter att försöka presentera hans analyser av livet till andra. Martinus förklaringar och råd har nämligen hjälpt mig mycket och jag tror att det finns fler som skulle kunna ha glädje och nytta av dessa, framförallt personer som känner sig lite vilsna och osäkra i livet.

 

Men vad är det då som Martinus skriver om och vad är syftet med min bok ”Kristendomen i kosmisk belysning”? Jo, eehhh, det är ännu lite svårt för mig att förklara, speciellt eftersom jag skäms en del över att vara intresserad av sådant som enligt många inte finns… Nämligen DEN ANDLIGA VÄRLDEN. Alla Martinus analyser bygger på att det finns något mer än det som vi kan mäta och väga, d.v.s. att vi består av något mer än vår fysiska kropp. Det kan låta märkligt, men vad är egentligen vårt medvetande? Är det fysiskt? Nej, det är väl snarare psykiskt, eller hur? För Martinus är det psykiska och det andliga samma sak. Han hade för avsikt att skapa en andlig vetenskap med analyser om psykiska lagar och principer, vårt medvetande och vår allra innersta kärna, vårt jag som är immateriellt.


Syftet med boken är att försöka presentera Martinus analyser på ett överskådligt sätt och framförallt att lyfta fram de nya förklaringar som han kommer med vad gäller flera av Jesus uttalanden samt de stora missförstånd som Martinus menar finns i den kyrkliga kristendomen. I korthet kan man säga att Martinus under 1900-talet presenterade en världsbild som förenar kärnan i kristendomen med de österländska koncepten reinkarnation och karma.

 

Detta kan låta mycket märkligt eller skumt och jag är nog en något skum person med en önskan om att bli hobbyförfattare, trots att jag inte har någon stor vana att skriva långa texter. Men kanske att du ändå vill ge boken en chans? Innehållet är kosmiskt superintressant, om jag får säga det själv ;-).

 

Nacka 2018-06-09, Håkan Lundberg